شهیدگمنام سلام... 

 

پندارمااین است که مامانده ایم وشهدا رفته اند,اما حقیقت آن است که زمان ماراباخود برده است وشهدا مانده اندشهیدآوینی 

 

پندار ما این است که مامانده ایم و شهدا رفته اند, 

اما حقیقت آن است که  

زمان ما را با خود برده است 

و شهدا مانده اند.